Obsah

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021-2022

Řídí se podle § 123 Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo možnost osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu.

 1. a) Podle § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváním stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 4 000,- Kč na školní rok (tj. 400,- Kč  měsíčně), pokud dítě navštíví MŠ i pouze jeden den příslušného kalendářního měsíce .
  b) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne v měsíci (odsouhlaseno na třídních schůzkách). Lze ji platit převodem na účet č. 226361116/0300 pod jménem dítěte !
  c) Za opakované neuhrazení úplaty za vzdělávání ředitelka školy ukončí vzdělávání dítěte podle školského zákona.
 2. Děti s povinnou předškolní výchovou mají vzdělávání bezplatné.
 3. Děti s odkladem povinné školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.
 4. Podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání může být osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
 5. Na prázdninový provoz se úplata nesnižuje .

Úplata za stravování ( Od 1. 4. 2023 )

 1. Cena za  stravování pro děti 3 - 6 leté ( přesnídávka - 11,- , oběd - 26,- Kč , svačina - 11,- , pitný režim - 3,- ) činí 51,- Kč/den.
   
 2. Cena pro děti s odkladem školní docházky činí 55,- Kč/den  ( přesnídávka - 12,- , oběd - 28,-  Kč ,  svačina - 12,- , pitný režim - 3,- ) .

Směrnice o školním stravování-1.4.2023.pdf (614.84 kB)

Placení stravného je možné provádět prostřednictvím

 • Svolením k inkasu z účtu na účet školní jídelny 5436556379/0800 k 25. dni v měsíci na následující měsíc ( informujte se u p. Vébrové v ZŠ )
 • Hotově v pokladně u vedoucí školní jídelny od 25. do konce měsíce na měsíc následující

Systém plateb stravného

 • Stravné je vyúčtováno vždy na konci měsíce dle aktuálního odběru stravy. Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování.
 • Při ukončení stravování budou  případné přeplatky  řádně vyúčtovány a vráceny na účet strávníka nebo vyplaceny hotově.
 • Podrobné informace podává vedoucí školní jídelny při Základní škole v Manětíně   paní Ilona Vebrová na telefonním čísle 733 677 071

Bezhotovostní platba

 • Zájemci o stravování ve školní jídelně budou přihlášeni až po odevzdání vyplněné přihlášky. Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, která mu bude předána v MŠ nebo ZŠ. Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odběru stravy. Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání stravy v průběhu školního roku, je povinen ukončení stravování oznámit ve ŠJ.
 • Úhrada stravného bezhotovostní formou bude prováděna srážkou vždy 25. den v měsíci na následující měsíc. Je nezbytné mít v tento den dostatek finančních prostředků na vašem účtu. Bez finančních prostředků na vašem účtu banka tuto platbu neprovede a jsme nuceni platbu žádat od vás v hotovosti.

Platba hotově

 • Stravné uhradíte v pokladně od 25. každého měsíce do konce měsíce na měsíc následující
 • Ostatní postupy a podmínky jsou shodné jako u platby bezhotovostní
 • Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. První den nepřítomnosti žáka ( pokud žák neodebere stravu sám ) může stravu vyzvednout a odnést v přinesených nádobách zákonný zástupce žáka, a to v době od 11,00 hod. do 11,30 hod. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování ( ani zákonný zástupce žáka neobdrží stravu do přinesených nádob ).
 • Zákonný zástupce dítěte z MŠ si odebere stravu v MŠ nebo ve ŠJ ZŠ po včasné telefonické domluvě  -  volejte nejpozději do 9,00hod.
 • Odhlásit nebo přihlásit stravu si mohou žáci a jejich zákonní zástupci dětí ZŠ i MŠ nejpozději den předem v době od 6,15 hod.  do  14,00 hod. u vedoucí ŠJ osobně , telefonicky, SMS zprávou na tel. 733 677 071 , na e-mailové adrese :  jidelna.manetin@seznam.cz  nebo na internetové adrese  www.strava.cz
 • Pondělní stravu je nutno odhlásit nebo přihlásit nejpozději v pátek. Za neodebranou a neodhlášenou stravu neposkytuje ŠJ finanční náhradu !