Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zákon 106/1999 Sb.

POVINNĚ   ZVEŘEJŇOVANÉ   INFORMACE

Mateřské škola Pastelka Manětín,  příspěvkové organizace

 

Dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vydává ředitelka mateřské školy, příspěvková organizace, tento přehled povinně zveřejňovaných základních informací:

I. Základní informace o škole a vedení mateřské školy (dále jen MŠ)

Zařazení do sítě škol: od 1. 9. 2009 podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                                                                                                     Mateřské škola Pastelka Manětín,  příspěvkové organizace

                                

Adresa MŠ:                         Manětín 265

                                               331 62   Manětín

 

Telefon MŠ:                        373 392 300

                                              

E – mail:                               ms.manetin@seznam.cz

 

Identifikátor zařízení:     691000409

 

Právní forma:                     příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.9.2009

                                         

IČO:                                        75157411

 

IZO:                                        107544687

 

Datové schránky:             mf8xcz

 

Zřizovatel:                       Město Manětín

                                             právní forma: orgán územní samosprávy, IČO : 00 258 091

                                             Manětín 89                                                                                        

                                             331 62  Manětín

 

Kapacita:                          56 dětí

 

III. Zaměstnanci určení k poskytování informací

 

Informace o činnosti poskytuje:

ředitelka školy                            Mgr.  Marie Křemenáková

                                                          tel.: 373 392 300

                                                          e-mail: ms.manetin@seznam.cz

Stížnosti, oznámení, žádosti o informace přijímá:

ředitelka MŠ                                 Mgr. Marie Křemenáková

 

IV. Rozhodnutí ředitelky MŠ a odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ

 

Rozhodnutí dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 165, odst. 2, písm. b a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Lhůta pro rozhodnutí

(1) Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu.

(2) Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

(3) Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.

 

Proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy je přípustné odvolání, pokud tak bude uvedeno v poučení o odvolání, a to k orgánu a ve lhůtě uvedené tamtéž prostřednictvím ředitelky mateřské školy Zelená-Málkov, příspěvková organizace, Zelená 63, 43102 Zelená.

 

V současné době se jedná o tato rozhodnutí:

•             o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•             o ukončení předškolního vzdělávání

•             o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

 

Odvolání a odvolací lhůta

(1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak.

(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

(3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

(4) Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

(5) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty.

 

 

V. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

 

(1) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i elektronicky na adresu MŠ.

(2) Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

(1) Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (MŠ).

(2) Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická  adresa.

(3) Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána na elektronickou adresu povinného subjektu.

(4) Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

(5) Povinný subjekt posoudí žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnu ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnu ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

(6) O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

(7) Lhůtu pro poskytnutí informace může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní.

K vyřizování žádosti o poskytnutí informací je příslušný ředitel.

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému úřadu prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

O odvolání rozhodne úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy.

Žadatel o informace může rovněž podat stížnost na postup při vyřizování žádosti.

                    

VI. Přehled nejdůležitějších předpisů týkajících se mateřské školy – předškolního zařízení

 

Zákony

•             Zákon č.564//1990 Sb.,o státní správě a samosprávě ve školství ve znění zákonů č.190/1993Sb., 256/1994 Sb.,139/1995 Sb.,132/2000Sb.,258/2000Sb.,3/2002Sb., 284/2002 Sb.

•             Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

•             Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

•             Zákon č.500/2004 Sb., správní řád

•             Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Nařízení vlády

•             Nařízení vlády č.78/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

 

Vyhlášky

•             Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

•             Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

•             Vyhláška č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

 

Všechny tyto předpisy včetně těch, které v tomto stručném výčtu nejsou uvedeny jsou k nahlédnutí v ředitelně MŠ a také na internetu.

 

 

VII. Sazebník úhrad skutečných nákladů za poskytování informací dle zákona 106/99 Sb.

 

Bez úhrady

 

VIII. Omezení práva na poskytnutí informace

 

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která:

1) je v rozporu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

2) vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby,

3) je označena za obchodní tajemství,

4) se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo jejíž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví

5) byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí.